Förordning (1993:1268) om spillolja

onsdag, november 4, 2015

Med spillolja avses i denna förordning begagnade mineraloljebaserade, vegetabiliska eller syntetiska oljeprodukter inklusive emulsioner, som varit avsedda att användas som smörjmedel eller för annat industriellt ändamål men som inte längre är tillåtna eller lämpliga att användas för sitt ursprungliga ändamål.Med spillolja avses också rester av eldningsolja och drivmedel som förvarats i cistern samt annat oljehaltigt avfall som uppkommit efter rengöring.

 

1. spillolja inte får släppas ut till dräneringssystem, inre vatten, grundvatten eller territorialhavet,
2. spillolja inte får förvaras eller släppas ut på sådant sätt att marken skadas,
3. okontrollerade utsläpp av restprodukter, som uppstår vid hantering av spillolja, inte får förekomma,
4. spillolja inte får blandas med annat avfall, annat än om det i en behandlingsanläggning för farligt avfall behövs av tekniska skäl,
5. isoleroljor skall hållas åtskilda från annan spillolja till dess halten av polyklorerade bifenyler (PCB) har bestämts genom analys,
6. bränsle till en förbränningsenhet som är dimensionerad för en tillförd effekt (effektivt värmevärde) om högst 10 MW får inte innehålla sådan förbehandlad spillolja som avses i 7 § eller annan spillolja.

Spillolja som består av isolerolja innehållande PCB skall anses utgöra isoleroljeavfall, avfallstyp 13 03 01*, enligt bilaga 2 till avfallsförordningen (2001:1063). Förordning (2001:1067).